Çevre Görevlisi Eğitimi

21.11.2013 tarihinde yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” kapsamında çevre görevlisi belgesi almak isteyen adaylar Çevre Görevlisi Eğitimi’ne katılmak zorundadırlar.

Çevre görevlisi eğitimi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan veya olabilecek işletmeler arasında önemli bir noktada yer alacak olan çevre görevlisi adaylarına, işletmelerin çevre izin ve lisans sistemlerini kurmaların da, geliştirmelerin de ve sürekliliğini sağlamaların da yol gösterecektir.

Daha önce yüz yüze yapılan Çevre Görevlisi Eğitimlerinde Çevre Görevlisi adayları, Eğitim ve Otel Masraflarının yanı sıra yol ve konaklama masrafları da eklenerek meydana gelen yüksek maliyet ile bu eğitimleri almak durumunda kalmışlardı. Ancak çalışmaları yapılan uzaktan eğitim sayesinde kişi başı sadece 100 TL’ye evde, işte, otobüste vs. online olarak eğitime katılım sağlanabilecek. Çevre Görevlisi adayları uzaktan eğitim ile internet bağlantısı bulunan her yerden 7/24 Çevre Görevlisi aday eğitimine katılabilecekler. Uzaktan eğitim portalındaki ders notları Çevre Mevzuatında yapılacak değişiklikler yansıtılarak sürekli güncel bilgilerin verilmesi sağlanacak. Eğitim sonunda verilecek e-sertifika, Çevre görevlisi belge başvurusunda kullanılacak.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya geçirilen Uzaktan Eğitim Portalı” altyapısı üzerinden çevre mühendislerine yönelik “Çevre Görevlisi Eğitimi” düzenlenecektir. Eğitime yalnızca ilk defa çevre görevlisi belgesi almak isteyen çevre mühendisleri katılabilecektir. Bu eğitim mevcut çevre görevlileri için vize eğitimi ve diğer meslek gruplarına yönelik bir eğitim değildir. Çevre Görevlisi Belgesi olup, Bakanlık tarafından belgesi geçersiz sayılanlar bu eğitime katılmayacaklardır. Katıldıkları tespit edilmesi durumunda Belge başvuruları kabul edilmeyecektir. “Çevre görevlisi uzaktan eğitim ücreti” 100 TL olup, Adaylar Eğitim Ücretini T.C. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Döner sermaye (Muhasebe) bölümünden alacakları 100 TL’lik “Çevre görevlisi uzaktan eğitim ücreti” – referans numarası ile birlikte Türkiye Halk Bankası A.Ş. de açılan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına “Uzaktan Eğitim Ücreti” açıklaması yapılarak yatırılacaktır. Ücret yatırıldıktan sonra Çevre Görevlisi Adayları için uzaktan eğitim başvurularını 31.03.2017 ile 12.04.2017 tarihleri arasında http://uzaktanegitimcsb.gov.tr internet sitesinden doldurarak kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Çevre Görevlisi Eğitim ücreti doğrudan banka şubesinden yapılması gerekmektedir. EFT ve/veya Havale ile yapılan işlemler kabul edilmemektedir.

* Söz konusu Çevre Görevlisi Aday Eğitimi; uzaktan eğitim şeklinde yapılacak olup, başvurular internet üzerinden yapılacaktır. Başvurular kontenjanla sınırlıdır.
* Çevre Görevlisi Eğitimine katılacak adayların Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olmaları veya Çevre Mühendisliği konularında(Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalında) yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olmaları gerekmektedir.
* Çevre Görevlisi Eğitimine katılım formlarında mezun olunan üniversite adı, mezuniyet tarihi, iletişim bilgileri bulunacak olup, bunların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
* Çevre Görevlisi Eğitimine alınacak adaylarda, adayların mezuniyet tarihi göz önüne alınarak sıralama yapılacak ve mezuniyet tarihi önce olan adaylara öncelik verilecektir.
* Adaylar, online uzaktan eğitim portalı üzerinden gruplar halinde eğitime alınacaktır.
* Çevre Görevlisi Eğitim süresi 7 gün ile sınırlanacak, bu süre sonunda online uzaktan eğitim portalı kapatılacaktır. Adaylar 7 gün içerisinde sisteme giriş yaparak eğitimi tamamlamak zorundadır. Bu süre içerisinde eğitimi tamamlamayan adaylar eğitim haklarını kaybetmiş sayılacaktır.
* Çevre Görevlisi Eğitimini tamamlayan adaylara elektronik olarak e-sertifika düzenlenecektir. Eğitimi tamamlayarak sertifikasını alan adaylar, Çevre Görevlisi Belgesi almak için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izin lisans yazılım portalı üzerinden e-imza ile elektronik olarak başvuru yapacaklardır.
* Başvurular Eğitim ücreti yatırıldığına dair dekont ve diploma sisteme yüklenerek yapılacaktır.
* Uzaktan eğitim Başvurusu için E-imza/Mobil imzaya gerek yoktur.
* Başvurularda, Diploma, mezuniyet belgesi, Üniversiteden alınan onaylı yazı veya E-Devlet sisteminden alınacak “Barkod doğrulama kodu” bulunan belgeler kabul edilecektir.
* Bu eğitim Çevre Görevlisi vize eğitimi değildir.

Çevre görevlisi kimdir?

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan veya olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen kişidir. Bu kişiye T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilecek belgeye ise Çevre Görevlisi Belgesi denir.

Çevre Görevlisi Neler Yapar?

Adından da anlaşılabileceği gibi çevrenin korunması ve muntazam biçimde düzende tutulması üzerine çalışmalarına devam eden çevre görevlileri, başlıca görev olarak çevre yönetimi hizmetlerini yürürlükte olan mevzuat kapsamında yürütmek, gerektiğinde koordine etmek ve bu alanda gerçekleştirilen çalışmaları aktif olarak izleyip kişi ya da işletmelerin sorumlu oldukları konularda üstlerine düşen kısımları uygulayıp uygulamadıklarını kontrol etmek üzerine yetkilendirilmiş durumdadırlar. İşletmelerin hizmet vermeye başladıkları tarihten itibaren her ay düzenli olarak faaliyet raporu hazırlamak ve söz konusu raporları sorumlulara sunmak ve sistemlere yüklenmesini sağlamak ile de yükümlü olan çevre görevlileri, aynı zamanda her yıl bir defadan az olmamak kaydı ile işletmenin genel durumunu kapsayan iç tetkik raporunu da hazırlanma ve sunumu ile uğraşmaktadırlar. Bunun yanı sıra işletme içerisindeki diğer çalışanlara da uzmanlık alanı üzerine eğitimler sunmak ve özendirici faaliyetlerde bulunmak görevini de taşıyan çevre görevlileri, bu eğitim ve faaliyetleri mutlak suretle Bakanlığın uygun gördüğü format ve kalitede gerçekleştirmeye de mecbur durumdadır.

Çevre Görevlisi Eğitimine Kimler Katılabilir

İşletmeler ile bunların çevre yönetim birimlerinde veya çevre danışmanlık firmalarında çalışacak çevre görevlilerinin aşağıdaki niteliklerden en az birini haiz olmaları zorunludur:

 • En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak veya çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olmak ve çevre mevzuatı konusunda Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılan adaylara Bakanlık tarafından çevre görevlisi belgesi verilir.
 • En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun olmak, temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak, temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında yapılacak sınavlarda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan adaylara Bakanlık tarafından çevre görevlisi belgesi verilir.

Çevre görevlisi sınav sonuçları, ilan edildiği gün sonrasından 1 yıl boyunca geçerliliğini korurken, süreyi geçiren çevre görevlisi adayları belgeyi hak etmek için yeniden sınava girmek zorunda kalmaktadırlar.

En az 4 (dört) yıllık üniversite mezunu olup, Bakanlık veya mülga Çevre Bakanlığı veya mülga Çevre ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının;

 • Çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre izni, çevre lisansı ve çevre denetimi ile ilgili teknik birimlerinde çevre mevzuatı kapsamında en az dört yıl çalışmış olanlara,
 • Çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre izni, çevre lisansı ve çevre denetimi ile ilgili teknik birimlerde şube müdürü, il müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde en az üç yıl çalışmış olanlara,

durumlarını belgelendirmeleri halinde sınav ve ücret şartı aranmaksızın çevre görevlisi belgesi verilir.

Bakanlık, çevre görevlisi belge sahibi çevre görevlilerine yılda en az bir kez çevre görevlisi eğitimi verir veya verdirir. Çevre görevlileri vize dönemi içinde en az bir kere çevre görevlisi eğitimine katılmak zorundadır.

Vize dönemi, Çevre görevlisi belgesi, çevre danışmanlık yeterlik belgesi ve çevre yönetim birimi belgesinin Bakanlıkça onaylandıktan sonraki 4 (dört) yıllık süreyi kapsamaktadır.

Çevre Görevlisi Eğitimi İçeriği:

Temel Çevre Bilimleri Eğitimi

 • İklim Değişikliği ile Mücadele Çalışmaları
 • Hava Kirliliği ve Kontrolü
 • Atıksu Arıtımı
 • Gürültü ve Gürültü Yönetimi
 • Kimyasalların Etkin Yönetimi
 • Katı Atık Yönetimi
 • Atık, Atık Yönetimi, Atıkların Sınıflandırılması
 • Katı Atıkların Düzenli Depo Sahalarında Bertarafı
 • Katı Atıkların Kompostlaştırılması ve Kompostlaştırma Esasları
 • Toprak Kirliliği, Kontamine Sahalar ve İyileştirme Yöntemleri
 • Temel Terimler
 • Endüstriyel Kirlenme Kontrolü
 • Suların Arıtımı
 • Arıtma Çamuru Kontrolü
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü

Çevre Mevzuatı Eğitimi

 • Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
 • Çevre Kanunu ve Uygulamaları
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • Çevre Denetimi Yönetmeliği
 • Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
 • ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
 • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Atık Sınıflandırma
 • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
 • Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
 • Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 • Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
 • Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
 • Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği
 • Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği
 • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
 • Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik
 • Tehlikeli Madde ve Müstehzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik
 • Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik
 • Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlendirilmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
 • Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi
 • Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 • Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
 • Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme
 • İklim Değişikliği İle Mücadele Çalışmaları
 • Toprak Kirliliği, Kontamine Sahalar Ve İyileştirme Yöntemleri
 • Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik
 • Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
 • Maden Atıkları Yönetmeliği
 • Atık Getirme Merkezi Tebliği
 • Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ
 • Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt Ve Alternatif Hammadde Tebliği
 • Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği
 • Gemi Atıklarının Yönetimi
 • Gürültü ve Gürültü Yönetimi
 • Çevre Görevlisi Belge Müracaatlarında İstenen Bilgi Ve Belgeler
 • Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ

Daha yeşil ve güzel bir Dünya için yola çıkan Yeşil Aşkı, herkesi Dünya’ya zarar vermeden, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşama davet ediyor. Bütün gayemiz; temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya ve yeşil gören gözlerdir. Yeşil görmeyen gözler, Renk zevkinden mahrumdur.

blank

28 thoughts on “Çevre Görevlisi Eğitimi

 • blank

  Merhabalar Kimya fakültesi mezunuyum. Çevre görevlisi belgesi almak istiyorum ancak eğitimler çevre mühendisleri dışında pek yayınlanmıyor. Planlanan bir eğitim mevcut mudur? Eğitimleri nereden takip edebilirim.

 • blank

  Merhaba Gülçin Hanım, çok haklısınız genelde vize eğitimler yoğunlukta. Çevre Görevlisi Eğitimi için açıklanmış bir takvim yok. Bakanlığın şu adresinden http://www.csb.gov.tr/gm/ced/ takip edebilirsiniz.

 • blank

  Merhabalar, Çevre Görevlisi eğitiminin açılması durumunda eğitime başvuru yaparken dikkate almamız gereken belgeler nelerdir? Sadece banka işlemlerini hallederek eğitime katılabiliyor muyuz? Yoksa Çevre Mühendisi olduğumuza dair diploma örneğini yüklememiz gereken bir yer var mıdır? İyi günler.

 • blank

  Merhaba, Çevre Görevlisi Eğitimini daha önceleri TÜÇEV (Türkiye Çevre Koruma Vakfı) düzenlemekteydi. Bu eğitimlere kayıt olmak için ilk önce Eğitim Ücreti yatırılıyor sonra TÜÇEV’in internet sitesinde yer alan Başvuru Onayı yapılıp işleminiz tamamlanıyordu. Yapılan Başvuruda Diploma vb. gibi hiçbir evrak istenmiyordu. Yeni yapılacak Çevre Görevlisi Eğitimlerini ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bizzat kendisi organize edecek. Bu nedenle kayıt işlemlerinin nasıl olacağı şuan için belirli değil. Bu konuda zaten gerekli açıklama net bir şekilde yapılacaktır. İyi Günler Dileriz.

 • blank

  Merhaba, Çevre görevlisi uzaktan eğitim başvurusunda diploma görüntüsünü yükleyiniz bölümü var. Diploması henüz çıkmayanlar oraya geçici mezuniyet belgesini yükleyerek mi başvuru yapacak, bilginiz var mı? Ya da bu bilgiyi nereden edinebilirim?

 • blank

  Başvurularda, Diploma, mezuniyet belgesi, Üniversiteden alınan onaylı yazı veya E-Devlet sisteminden alınacak “Barkod doğrulama kodu” bulunan belgeler kabul edilecektir.

  İletişim için; Şule TEBER
  Telefon: 0 (312) 410 19 95
  E-posta: sule.teber@csb.gov.tr

 • blank

  Merhaba yapılacak eğitim sonrası herhangi bir sınava girmemiz gerekecek mi?

 • blank

  Merhaba, En az 4 yıllık Üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olanlar veya çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış kişiler Çevre Görevlisi eğitimini aldıktan sonra Çevre Görevlisi Belgesini sınava girmeksizin almaya hak kazanmaktadırlar.

 • blank

  Merhaba çevre görevlisi belgesini almak için e-imza / Mobil imza gerekiyor mu? Çünkü belgeyi almak istiyorum sadece. (e-imza / Mobil imza yapılan işlerin evraklarında ıslak imza için kullanıldığını biliyorum)

 • blank

  Merhaba Ferat Bey, Çevre görevlisi işlemleri için E-İmza veya Mobil İmza zorunluluğu bulunmaktadır. Çünkü Çevrimiçi Çevre Görevlisi ve Çevre İzinleri Yazılım Portalına” girdiğinizde buradaki bilgilerinizi kayıt etmek için gerekli olacaktır. Bu konuyla ilgili sitemizde “Çevre Görevlisi Belgesi” başlıklı yazıyı okuyabilirsiniz.

 • blank

  Sırf belgeyi almak için e-imza / Mobil imza olması gerek yani. Admin çok teşekkür ederim. Umarım doğru anlamışımdır.

 • blank

  Rica ederiz. Çevre Görevlisi Belgesi nasıl alınır, hangi aşamada E-imza veya Mobil imza kullanılıyor. Bu elektronik imzayı nerden alabilirim vb. gibi birçok soruya cevap veren “Çevre Görevlisi Belgesi” yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz.

 • blank

  Biyoloji mezunları olamayacak mı çevre görevlisi?

 • blank

  Merhaba çevre görevlisi eğitimi bittikten sonra belgeyi almak için yapılacak olan işlemlerin belli bir süre sınırı var mı? Yani sınav bittikten sonra işlemleri hemen yapmak zorunda mıyız acil cevap verebilir misiniz?

 • blank

  Merhaba Kübra Hanım, herhangi bir zaman sınırlamanız bulunmamaktadır. İstediğiniz zaman alabilirsiniz.

 • blank

  Merhaba, bu yıl eğitimin ne zaman açılacağına dair bilginiz var mı?

 • blank

  Merhaba, Kimya Mühendisiyim. 2017 yılında planlanan Çevre Görevlisi eğitimi bulunmakta mıdır? Teşekkürler.

 • blank

  Emre Bey Merhaba, Çevre Görevlisi eğitimleri ya Vize Eğitimi yada Yeni mezun Çevre Mühendisleri için yapılmaktadır.

 • blank

  Merhaba, çevre görevlisi belgesi almak için bakanlıkça düzenlenen uzaktan eğitim yılda kaç kez yapılmaktadır? Teşekkürler.

 • blank

  Fatma Hanım Merhaba, Çevre Görevlisi Belgesi için 2017 yılında şuana kadar, yeni mezun çevre mühendisleri için 2 defa çevre görevlisi eğitimi açılmıştır. Mevcut çevre görevlisi belgesinin süresi dolanlar için ise 2 defa Vize eğitimi açılmıştır.

 • blank

  Merhabalar ;

  TÜÇEV’in yaptığı eğitimden sonra belge için hala başvuruda bulunmadım ama sertifikam mevcut. Süresi var mı yoksa süresiz mi?

 • blank

  Merhaba çevre görevlisi eğitimini tamamladığımızda oluşturulan sertifikanın geçerlilik süresi var mıdır yoksa istediğimiz zaman oluşturulan sertifikayla çevre görevlisi belgesi için işlemleri yapabiliyor muyuz?

 • blank

  Cem Bey Merhaba, Çevre Görevlisi belgesini istediğiniz zaman alabilirsiniz. Herhangi bir zaman sınırlamanız bulunmamaktadır. Fakat yeni yılda belge ücretinde bir artış olması veya mevzuatta yapılacak değişiklikler belgeyi almadığınız için sizi etkileyecektir. Eğitimi bitirdiyseniz parayı yatırıp mobil imza/e-imza alarak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

 • blank

  Merhaba bu yıl içinde çevre mühendisliği dışındaki meslek grupları için çevre görevlisi eğitimi açılacak mı?

 • blank

  Hilal Hanım Merhaba, maalesef çevre mühendisliği dışındaki meslek grupları için çevre görevlisi eğitimi bu yıl içerisinde açılmayacaktır. Yakın zamanda “Çevre Görevlisi Vize Yenileme Eğitimi” açılacaktır. Şuan için 20 Eylül 2018 ile 11 Ekim 2018 tarihleri arasında çevre görevlisi eğitim mevcuttu. Bu eğitime; Üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunları ile Çevre Görevlisi Belgesi olup, süresi içerisinde belgesini vize ettirmeyen Çevre Mühendisi bölümü mezunu Çevre Görevlileri, mevcut belgeleri geçersiz sayıldığından, bu eğitime başvuru yaparak yeniden Çevre Görevlisi Belgesi almaya hak kazanacaklardır.

 • blank

  Merhaba 2019’da Çevre Görevlisi eğitimi ne zaman başlayacak?

 • blank

  Merve Hanım Merhaba, 29.11.2018 tarihinde Çevre Kanunu’nda yapılacak değişiklikler Türkiye Büyük Meclisi’nde kabul edilmiştir. Değişiklilerin yayınlanmasını müteakip uygulama ve esaslara ilişkin yönetmelik yayınlanacaktır. Bu nedenle söz konusu değişiklik ile Çevre Mühendisleri kendi diplomaları ile, herhangi bir başka belgeye, eğitime ve sınava ihtiyaç duymadan, koşulsuz çevre danışmanlık, çevre yönetim birimi ve çevre görevlisi faaliyetlerini yürütebilecektir.

 • blank

  Merhabalar, Fen fakültesi Kimya bölümü mezunuyum. Çevre danışmanlığı yapmak için 2019 yılı içinde eğitim açılacak mıdır? Teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir