Laboratuvar

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Fiyat Tarifesi

– Fiyatlara KDV dahil değildir. Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Fiyat Tarifesi yayım tarihinden itibaren 2015 yılına ait fiyatlandırma geçersizdir.
 
– Bu fiyat tarifesinde yer almayan parametreler için Bakanlıktan önceden görüş alınması gerekmektedir.
 
– Yetkili laboratuvarların aralarında yaptığı Taşeron ve İş Birliği anlaşmalarında, Asgari Fiyat Tarifesinin uygulanması zorunluluğu aranmaz.
 
– Sanayi Odalarına, Mühendisler Odalarına ve Organize Sanayi Bölgelerine bağlı laboratuvarlar da Asgari Fiyat Tarifesi kapsamında çalışacaklardır.
 
– Yetkili laboratuvar, yapmış olduğu ölçüm ve analizlere ait faturaları, ölçüm ve analiz hizmeti verdiği tesise kesmek zorundadır.
 
– Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Tablo 1-Debiye Göre Numune Alma Sıklığında belirtildiği üzere “iç izleme” amacıyla, haftada iki ve/veya on beş günde bir alınan numune alma sıklığına sahip işletmeler ile yapılan sözleşmelerde bu miktarların en çok %10 altına düşülebilir.
 
– Emisyon ölçümlerinde numune başına şeklinde yazılan açıklama, tek bir kaynağı temsil etmektedir. Kaynaktaki numune alma, ön işlem ve analiz sayısı, kullanılan ölçüm metodu ve Yönetmelik gereği tanık ve ardışık tüm ölçümleri kapsamaktadır.
 
– Emisyon ve imisyon ölçümlerinde, ölçüm yapılan tesisteki nokta ve kaynak sayısı aralığına uygun gelen indirimler yapılabilir. (Emisyon ve İmisyon Ölçüm noktalarının sayıları ayrı ayrı değerlendirilir.)
 
Nokta ya da Kaynak Sayısı: 10-20 → toplam fiyat üzerinden %10
Nokta ya da Kaynak Sayısı: 21-30 → toplam fiyat üzerinden %15
Nokta ya da Kaynak Sayısı: 31-60 → toplam fiyat üzerinden %20
Nokta ya da Kaynak Sayısı: 61-100 → toplam fiyat üzerinden %25
Nokta ya da Kaynak Sayısı: >100 → toplam fiyat üzerinden %30
 
– Gürültü ölçümlerinde aşağıdaki nokta sayısı aralığına uygun gelen indirimler yapılabilir:
 
Nokta Sayısı: 20-50 → toplam fiyat üzerinden %15
Nokta Sayısı: >50 → toplam fiyat üzerinden %20
 
– Gürültü ölçümlerinde, 1 noktada yapılacak olan gündüz, akşam ve gece ölçümleri tek bir ölçüm olarak kabul edilecek ve fiyatlandırma, sadece gündüz ölçüm yapılsa da gündüz-akşam-gece olmak üzere 3 ölçüm yapılsa da 1 noktada ölçüm yapılmış olarak değerlendirilecektir. (1 noktada gündüz, akşam ve gece yapılan ölçümün fiyatlandırma = sabit ücret + 1 nokta x “Nokta başı ücret” (TL) / nokta)
 
– Gürültü ölçümlerinde “Nokta başı ücret”, sadece gündüz ölçüm yapılması gerektiği durumlarda asgari fiyat tarifesindeki miktarda 50 TL; gündüz ve akşam ölçüm yapılması gerektiği durumlarda nokta başı 60 TL; gündüz, akşam ve gece ölçüm yapılması gereken durumlarda ise 70 TL olarak uygulanacaktır.
 
– Gürültü ölçümlerinde, gürültü kaynağı kapalıyken ve açıkken yapılan ölçüm, tek bir ölçüm olarak kabul edilecektir.
 

EMİSYON Örnekleme Analiz
2015 2016 % 2015 2016 %
Yanma Gazları (CO,CO2,SO2,NOx,O2) 350 200 -28,57
İslilik 50
Toz 520 500 -3,85
Toplam Organik Karbon (Portatif FID ile) 960 1010 5,21
Uçucu Organik Bileşikler ve Buhar (VOC) 200 210 5,00 760 800 5,26
Florür (F) 270 270 0,00 215 225 4,65
Klorür (Cl) 270 270 0,00 215 225 4,65
Ağır Metal 345 365 5,80 1150 1000 -13,04
Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) 1730 1815 4,91 1150 1210 5,22
Poliklorlu Bifenil (PCB) 1730 1815 4,91 1150 1210 5,22
Dioksin/Furan (PCDD/PCDF) 1950 2045 4,87 4320 4540 5,09
Formaldehit 230 265 15,22 170 180 5,88
Amonyak (NH3) 230 265 15,22 155 165 6,45
Sülfürik Asit (H2SO4) 250 265 6,00 135 140 3,70
Nitrik Asit (HNO3) 250 265 6,00 135 140 3,70
Siyanür (HCN) 250 265 6,00 175 175 0,00
Hidrojen Sülfür (H2S) 250 265 6,00 160 170 6,25
Fosforik Asit (H3PO4) 265 140
İMİSYON Örnekleme ve Analiz
2015 2016 %
PM10 (Tesis Başına) 1150 1210 5,22
PM10 – Ek2 kapsamında (Nokta) 4735 4970 4,96
PM10’da Ağır Metal (Nokta) 405 425 4,94
Çöken Toz (Aylık – Nokta) 465 490 5,38
Çöken Toz’da Ağır Metal (Nokta) 345 360 4,35
Nox, SO2 Pasif Örnekleme (Tüp) 120 125 4,17
HF, H2S, NH3 Pasif Örnekleme (Tüp) 200 210 5,00
VOC Pasif Örnekleme (Tüp) 405 425 4,94
Aldehit Pasif Örnekleme (Tüp) 230 240 4,35
BTEX Pasif Örnekleme (Tüp) 285 300 5,26
VOCs Aktif Örnekleme (Tüp) 405 425 4,94
SO2 Otomatik Analizör (Gün-Nokta) 240 250 4,17
CO Otomatik Analizör (Gün-Nokta) 240 250 4,17
NO Otomatik Analizör (Gün-Nokta) 240 250 4,17
O3 Otomatik Analizör (Gün-Nokta) 240 250 4,17
PM10 Otomatik Analizör (Gün-Nokta) 240 250 4,17
Çöken Toz Hava Kalitesi Modellemesi 860 900 4,65
Hava Kalitesi Modellemesi (Alan ve Çizgisel) 1730 1820 5,20
Hava Kalitesi Modellemesi (20 bacaya kadar) 1730 1820 5,20
Hava Kalitesi Modellemesi (21-40 baca arası) 2020 2120 4,95
Hava Kalitesi Modellemesi (40 bacadan fazla) 2310 2425 4,98
Koku 865 910 5,20
SU, ATIK SU, DENİZ SUYU ANALİZLERİ 2015 2016 %
Elektrot İle Yapılan Analizler (pH, Bulanıklık, Çözünmüş Oksijen, İletkenlik, Sıcaklık, Tuzluluk vb.) 32 35 9,38
Seki Diski, Debi 27 30 11,11
Gravimetrik Analizler (Her bir parametre için – Askıda Katı Madde, Toplam Katı Madde, Çökebilir Katı Madde, Toplam Çözünmüş Madde, Uçucu Askıda Katı, Madde vb.) 60 65 8,33
Ağır Metal (Parametre) 75 75 0,00
Amonyak/Amonyak Azotu (Distilasyon dâhil) 155 165 6,45
Balık Biyodeneyi (ZSF) 170 180 5,88
Beggiota Bakterisi 90 95 5,56
Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ5) 108 115 6,48
Cyryptosporidium 90 95 5,56
Deterjan, Yüzey Aktif Madde, Surfaktanlar 160 165 3,13
E coli 90 95 5,56
Entero virüsler 90 95 5,56
Fekal koliform 90 95 5,56
Fenol / Fenol İndeksi ( UV Spektrofotometre) 170 180 5,88
Fenol, Fenolik Maddeler, Fenoller (GC, HPLC) 810 850 4,94
Florür/Floridler (Distilasyon dâhil) 75 80 6,67
Fosfat Fosforu 75 80 6,67
Giardia 90 95 5,56
Hidrokarbonlar (Gravimetrik Metot) 230 240 4,35
Ham Petrol ve Petrol Türevleri (GC/FID) 755 790 4,64
Mineral Yağlar ve Türevleri (GC/FID) 755 790 4,64
Katran ve Petrol Kökenli Yağlar (GC/FID) 755 790 4,64
Hidrazin 80
Klorür 75 80 6,67
Klorofil -a 190 200 5,26
Krom +6 75 80 6,67
Katyonlar (Her bir parametre için – Na, K, Ca, Mg, vb.) 75 80 6,67
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) 130 140 7,69
Nitrit/Nitrit Azotu 75 80 6,67
Nitrat/Nitrat Azotu 75 80 6,67
Organik Azot 230 240 4,35
PAHs 810 850 4,94
Pestisitler 810 850 4,94
Renk 75 80 6,67
Salmonella 90 95 5,56
Serbest Klor, Aktif Klor, Bağlı Klor ve Toplam Klor (Her bir parametre için) 50 55 10,00
Serbest Kükürt (S) 75
Sülfür 75 80 6,67
Sülfit 75 80 6,67
Sülfat 75 80 6,67
Serbest Siyanür 80 85 6,25
Toplam koliform 90 95 5,56
Toplam Siyanür 195 205 5,13
Toplam Fosfor 75 80 6,67
Toplam Kjeldahl Azotu 170 180 5,88
Toplam Azot 230 240 4,35
Toplam Organik Karbon (TOK) 100 105 5,00
Yağ ve Gres 170 180 5,88
TOPRAK ANALİZLERİ 2015 2016 %
Ağır metal (Her bir parametre için) 75 75 0,00
Ağır metal ön işlem (numune başına) 120 125 4,17
Organik parametreler (Her bir parametre için) 90 90 0,00
Organik parametre ön işlem (numune başına) 170 180 5,88
Krom (III), Krom (VI) (Her bir parametre için) 75 80 6,67
Siyanür, Tiyosiyanat (Her bir parametre için) 195 205 5,13
PCB 810 850 4,94
Toplam Petrol Hidrokarbonları 405 425 4,94
Yağ-Gres 172 180 4,65
Toplam Organik Halojen ( TOX) 100 105 5,00
Toplam Uçucu Organik Bileşikler (TVOC) 755 790 4,64
ATIK, ARITMA ÇAMURU ANALİZLERİ 2015 2016 %
Ek-2 Eluat hazırlama (numune başına) 230 241 4,78
pH 32 35 9,38
Elektriksel İletkenlik 32 35 9,38
Nem (%) 60 65 8,33
Ağır Metaller (Parametre Başına) 75 75 0,00
Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) 100 105 5,00
Toplam Çözünen Katı (TÇK) 60 65 8,33
Toplam Organik Karbon (TOK) 100 105 5,00
Adsorblanabilen Organik Halojenler (AOX) 100 105 5,00
Azot 170 180 5,88
C/N (Toplam Karbon/Toplam Azot) 275 285 3,64
Fosfor 170 180 5,88
Florür/Floridler 75 80 6,67
Klorür 75 80 6,67
Sülfat 75 80 6,67
BTEX (Benzen, Toluen, Etil benzen, Ksilen) 570 600 5,26
DEHP (Diftalat(2-ethylhexyl)) 270 285 5,56
Fenol/Fenol İndeksi 170 180 5,88
LAS (Lineer alkilbenzin sülfonat) 170 180 5,88
Mineral yağ (C10 – C40’a kadar) 405 425 4,94
NPE (Nonil fenol ile 1 ve 2 etoksi grubu olan nonil fenol etoksilatarın toplamını içerir) 270 285 5,56
PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poliaromatik hidrokarbonların toplamı ) 810 850 4,94
PCBler (7 türdeş – EN15308-Atıkların karekterizasyonu metodunda geçen PCBler) 810 850 4,94
PCDD/F Poliklorlu Dibenzodioksin/Dibenzofuranlar 1620 1700 4,94
LOI (Yanma kaybı) 60 65 8,33
Organik Madde 60 65 8,33
E coli 170 180 5,88
Toprak Bünyesi 60 60 0,00
ATIK YAĞ ANALİZLERİ 2015 2016 %
Ağır metal ön işlem (numune başına) 120 120 0,00
Ağır metal (Parametre başına) 75 80 6,67
Toplam Organik Halojenler ( Klorür, Florür, Bromür) 230 240 4,35
PCBs ( TS 12766 metoduna göre 14 bileşen ) 810 850 4,94
Parlama Noktası 55 60 9,09
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ 2015 2016 %
Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçümleri ve Değerlendirme (Tesis, İşyeri, Atölye) 725+50 (Nokta) 760+50 (Nokta) 4,83
Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçümleri ve Değerlendirme (Eğlence Yerleri) 970+50 (Nokta) 1020+50 (Nokta) 5,15
Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Tayini – Mühendislik Metodu 1275+50 (Nokta) 1340+50 (Nokta) 5,10
Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi İçin Ses Güç Seviyelerinin Tayini 1275+50 (Nokta) 1340+50 (Nokta) 5,10
Yapı Akustiği- Yapıların Akustik Performansının Elemanların Performansından Hesaplanması-İçerideki Sesin Dışarıya İletilmesi 1800+50 (Nokta) 1890+50 (Nokta) 5,00
Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması – Genel Hesaplama Yöntemi/Modelleme Çalışmaları 2400 2520 5,00
Titreşim Ölçümleri (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 25 a ve b kapsamında) 750 790 5,33
Titreşim Ölçümleri (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 25 c kapsamında) 550 580 5,45
NUMUNE ALMA 2015 2016 %
Anlık Numune Alma 80 85 6,25
İki Saatlik Numune Alma 170 180 5,88
Yirmi Dört Saatlik Numune Alma 430 450 4,65
Derinden Numune Alma (Deniz ve Göllerden) 405 425 4,94
Atıkdan Numune Alma 285 300 5,26
Topraktan Numune Alma 285 300 5,26
Atık Yağdan Numune Alma 285 300 5,26
Arıtma Çamurundan Numune Alma 285 300 5,26

 

Yeşil Kalem

Daha yeşil ve güzel bir Dünya için yola çıkan Yeşil Aşkı, herkesi Dünya’ya zarar vermeden, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşama davet ediyor. Bütün gayemiz; temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya ve yeşil gören gözlerdir. Yeşil görmeyen gözler, Renk zevkinden mahrumdur.

blank

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir