Bumerang - Yazarkafe

Anket

Hangi tür kirlilik sizi daha çok rahatsız eder?

Loading ... Loading ...

Biliyor Musunuz?

Son Yorumlar

  • Kenan Yılmaz: Çevre Görevlisi Belgesi almak isteyenler için Çevre Görevlisi Eğitimi ne zaman yapılacak?...
  • Admin: "Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği" Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Ceva...
  • Admin: 31 Aralık 2013 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanan LPG Sorumlu ...
  • Admin: Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesinin geçerlik süresini 4 yıldan 5 yıla çıkarmışlar. Belges...
  • Gamze Kural: "Madde 11- (1) Laboratuvar tarafından kabul edilen numuneler barkod sistemi ile kayıt altına alınır...

Galeri

ATIK: Atık Getirme Merkezi Tebliğ Taslağı

Atık Getirme Merkezi Tebliğ Taslağı   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanım ve/veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılması amacıyla oluşturulan atık getirme merkezlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.   Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, sürdürülebilir bir atık yönetim sisteminin sağlanabilmesi amacıyla; Ek-1’de yer alan atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla bırakıldıkları atık getirme merkezlerine ilişkin teknik esasları kapsar.   ...

38 kez Okundu
0 Yorum
29 Haziran 2014

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Taslağı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği Taslağı   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun izleme kontrolünü yapacak kurum/kuruluşlara yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.   Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu izleme kontrolü yapacak kurum/kuruluşlarda aranacak şartları, başvuruların değerlendirilmesi, yeterlik belgesinin ve...

207 kez Okundu
0 Yorum
24 Aralık 2013

HAVA: Katı Yakıtların Kontrolü Tebliği Taslağı

KATI YAKITLARIN KONTROLÜ TEBLİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, hava kirliliğinin önlenmesi için ısınma amaçlı üretilen yerli katı yakıtlar ile ithal edilen katı yakıtların özelliklerini belirlemek ve bu yakıtların piyasaya sunulmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.   Kapsam MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, ısınma amaçlı üretilen yerli katı yakıtlar ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi) kapsamında ithal edilen katı yakıtların kontrolüne ilişkin usul ve esasları kapsar.   Dayanak MADDE 3- (1) Bu Tebl...

389 kez Okundu
0 Yorum
25 Ekim 2013

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Taslağı

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Taslağı   Amaç MADDE 1 – (1)Bu Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken Çevre İzin ve Lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.   Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler ile ilgili olarak, alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemleri kapsar.   Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.   Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alıcı Ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlara ilişkin ekosistemleri, b) Bakanlık: Çevre ve ...

158 kez Okundu
0 Yorum
24 Ekim 2013

SU: Göl, Gölet ve Baraj Göllerinde Kurulan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı

GÖL, GÖLET VE BARAJ GÖLLERİNDE KURULAN SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ TESİSLERİNİN İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, göl gölet ve baraj göllerinde yapılacak su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek kirliliğin izlenmesine yönelik ilke ve esasların belirlenmesidir.   Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri ile 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 10 uncu ve 54 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.   Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; a) B...

289 kez Okundu
0 Yorum
10 Temmuz 2013

ATIK: Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Konusunda Yetkilendirilmiş Kuruluş ve Koordinasyon Merkezinin Oluşturulmasına İlişkin Tebliğ Taslağı

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN YÖNETİMİ KONUSUNDA YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ VE KOORDİNASYON MERKEZİNİN OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Dayanak               Amaç MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı; atık elektrikli ve elektronik eşyaların üretici sorumluluğu kapsamında yönetiminin sağlanması için üreticiler tarafından oluşturulacak yetkilendirilmiş kuruluşlar ve koordinasyon merkezinin oluşturulması, yetkilendirilmesi, denetim ve işleyişiyle ilgili usul ve esasların belirlenmesidir.   Kapsam           MADDE 2– (1) Bu Tebliğ, üreticiler tarafından oluşturulacak yetkilendirilmiş kuruluşların ve koor...

290 kez Okundu
0 Yorum
10 Temmuz 2013

ATIK: Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı

 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar   Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanması, atıkların geri kazanımı, geri dönüşümü, tekrar kullanımı gibi yollar ile doğal kaynakların kullanımının azaltılması ve yönetiminin sağlanmasına, b) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip, bu Yönetmeliğin kapsamında bulunan ürünlerin üretimine, piyasa gözetimi ve denetimine, yönelik genel esasların belirlenmesidir.   Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, a) Ek-IV atık l...

749 kez Okundu
0 Yorum
10 Temmuz 2013
12
AnaSayfa Gizlilik Sözleşmesi Kullanım Koşulları Hakkımızda Site Haritası © 2013 - 2014 • Tüm Hakları Saklıdır.