Anket

Evinizdeki cam, plastik, metal ve kağıt gibi geri dönüşebilir nitelikteki ambalaj atıklarını ayrı ayrı topluyor musunuz?

Loading ... Loading ...

Biliyor Musunuz?

Son Yorumlar

  • Admin: Çevre Görevlisi Eğitimini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının web siitesinden takip edebilirsiniz. S...
  • Kenan Yılmaz: Çevre Görevlisi Belgesi almak isteyenler için Çevre Görevlisi Eğitimi ne zaman yapılacak?...
  • Admin: "Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği" Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Ceva...
  • Admin: 31 Aralık 2013 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanan LPG Sorumlu ...
  • Admin: Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesinin geçerlik süresini 4 yıldan 5 yıla çıkarmışlar. Belges...

Galeri

Sponsor Reklam

ATIK: Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağı

Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağı   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Genel Hükümler   Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı; madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması/zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.   Kapsam MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik, madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması/ zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların yönetimi için gerekli olan işlemleri ve maden atıklarının geri kazanımına ilişkin esasları kapsar. (2) Ancak; a) Ma...

111 kez Okundu
0 Yorum
13 Ağustos 2014

ATIK: Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ Taslağı

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ Taslağı   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ek-IV atık listesinde yer alan atıkların karayolu ile taşınmasına dair esasların belirlenmesidir.   Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ek-IV atık listesindeki yıldız (*) işaretli atık kodları ile bu tebliğin ek-1’inde belirtilen atıkların karayolunda taşınmasına ilişkin esasları kapsar. (2) Bu Tebliğ; a) Atık Yönetimi Genel...

110 kez Okundu
0 Yorum
12 Ağustos 2014

ATIK: Biyobozunur Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı

Biyobozunur Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan veya işletmelerden kaynaklanan biyobozunur atıkların; a) Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, b) Düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına, c) Maddesel veya enerji geri kazanımına yönelik kurulan tesislerin teknik kriterlerinin belirlenmesine, ç) Maddesel geri kazanım tesislerinden geri kazanım sonucunda elde edilen ürünlerin kalite kriterlerinin belirlenmesine, ilişkin genel usul ve esasların belirlenmesidir.   Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönet...

109 kez Okundu
0 Yorum
11 Ağustos 2014

ATIK: Atık Getirme Merkezi Tebliğ Taslağı

Atık Getirme Merkezi Tebliğ Taslağı   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanım ve/veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılması amacıyla oluşturulan atık getirme merkezlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.   Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, sürdürülebilir bir atık yönetim sisteminin sağlanabilmesi amacıyla; Ek-1’de yer alan atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla bırakıldıkları atık getirme merkezlerine ilişkin teknik esasları kapsar.   ...

119 kez Okundu
0 Yorum
29 Haziran 2014

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Taslağı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği Taslağı   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun izleme kontrolünü yapacak kurum/kuruluşlara yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.   Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu izleme kontrolü yapacak kurum/kuruluşlarda aranacak şartları, başvuruların değerlendirilmesi, yeterlik belgesinin ve...

264 kez Okundu
0 Yorum
24 Aralık 2013

HAVA: Katı Yakıtların Kontrolü Tebliği Taslağı

KATI YAKITLARIN KONTROLÜ TEBLİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, hava kirliliğinin önlenmesi için ısınma amaçlı üretilen yerli katı yakıtlar ile ithal edilen katı yakıtların özelliklerini belirlemek ve bu yakıtların piyasaya sunulmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.   Kapsam MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, ısınma amaçlı üretilen yerli katı yakıtlar ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi) kapsamında ithal edilen katı yakıtların kontrolüne ilişkin usul ve esasları kapsar.   Dayanak MADDE 3- (1) Bu Tebl...

449 kez Okundu
0 Yorum
25 Ekim 2013

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Taslağı

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Taslağı   Amaç MADDE 1 – (1)Bu Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken Çevre İzin ve Lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.   Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler ile ilgili olarak, alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemleri kapsar.   Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.   Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alıcı Ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlara ilişkin ekosistemleri, b) Bakanlık: Çevre ve ...

201 kez Okundu
0 Yorum
24 Ekim 2013
123
AnaSayfa Gizlilik Sözleşmesi Kullanım Koşulları Hakkımızda Site Haritası © 2013 - 2014 • Tüm Hakları Saklıdır.